ช่องทางแสดงความคิดเห็น

※เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้กรอกในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการติดต่อกลับเท่านั้น และจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากนี้
 
 
ในส่วนที่มีเครื่องหมาย※จำเป็นต้องกรอกข้อความให้ครบ 
หัวข้อ
ชื่อ
อีเมล
อีเมล(กรอกอีกครั้งเพื่อยืนยัน)
เบอร์ติดต่อ
เพศ
ประเทศที่พำนัก
วันที่/เวลาที่ใช้บริการ(มีระบฺุอยู่ที่ส่วนบนของใบเสร็จ)

※หากท่านไม่มีใบเสร็จกรุณาระบุวัน/เวลาที่ใช้บริการโดยประมาณ

ชื่อสาขาที่ใช้บริการ และ「店No」สาขาที่ใช้บริการ (มีระบฺุอยู่ด้านล่างขวาของใบเสร็จ)

※หากท่านไม่ทราบชื่อสาขากรุณาระบุชื่อเขตหรือสถานที่ใกล้เคียงกับร้านนั้นๆ

「レシートNo」หมายเลขใบเสร็จ (มีระบฺุอยู่ด้านล่วงซ้ายของใบเสร็จ)

※หากท่านไม่มีใบเสร็จกรุณากรอก "ไม่มี"

หากท่านมีใบเสร็จกรุณาแนบไฟล์

※กรุณาถ่ายใบเสร็จให้เห็นข้อมูลทั้งหมด
※กรุณาอัพโหลดไฟล์ที่มีชื่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น เนื่องจากตัวอักษรนอกเหนือจากนี้ไม่สามารถใช้กับระบบได้

รายละเอียด
ท่านต้องการให้ทางเราติดต่อกลับหรือไม่
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้กรอกในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบกลับความคิดเห็นของท่าน รวมไปถึงเพื่อการติดต่อสอบถามเท่านั้น และจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากนี้ * หากท่านยอมรับข้อตกลงข้างต้นในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาคลิกในช่อง "ยอมรับ"

การส่งผ่าน